Anh đi làm mướn nuôi ai
Cho anh rách áo, cho vai anh mòn?
- Anh đi làm mướn nuôi con
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)