Anh đi em một ngó chừng,
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng sâu.


Khảo dị:
Anh đi em một ngó chừng,
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng cao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001