Anh đi ba bữa anh về
Rừng sâu nước độc chớ hề ở lâu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001