Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
Đứa dắt đứa bồng thảm hại anh ơi
Phần thời ruộng khô, phần thời mạ úa, em biết cùng ai cậy nhờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001