Anh đừng ham cái bông quế, bỏ phế cái bông lài,
Mai sau quế rụng, bông lài thơm xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001