Anh đã có vợ anh rồi
Sao anh còn ước hoa hồi cầm tay?
Hoa hồi nó đắng, nó cay
Nó mặn như muối, nó cay như gừng


Khảo dị:
Anh kia có vợ con rồi
Mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay?
Hoa hồi vừa đắng vừa gây
Vừa mặn như muối, vừa cay như gừng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001