Ai xui ai khiến bất nhơn,
Tôi nay gặp bạn thương hơn vợ nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001