Ai về thăm huyện Đông Ngàn,
Ghé thăm thành ốc rùa vàng tiên xây.
Căm hờn Giếng Ngọc tràn đầy,
Máu pha thành luỹ, ngàn cây bóng tà.


Khảo dị:
Ai về qua huyện Đông Ngàn,
Ghé thăm thành ốc rùa vàng tiên xây.
Căm hờn Giếng Ngọc tràn đầy,
Máu pha thành luỹ, ngàn cây bóng tà.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002