Ai về em gửi bức tranh,
Có con chim sáo đậu nhành lan chi.
Ai làm nên bước phân ly,
Cám công mưa nắng kẻ đi, người về.


Khảo dị:
Ai về em gửi bức tranh,
Tô con chim sáo đậu nhành lan chi.
Ai làm nên bước phân ly,
Cám công mưa nắng kẻ đi, người về.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975