Ai về em gởi bức thư,
Hỏi người bạn cũ, bây giờ nơi nao?
Non kia ai đắp mà cao,
Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu?


[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]