Ai về ai ở mặc ai
Tôi đi dầu đượm bấc dài năm canh
Đầu làng có cái chim xanh
Bay về nam ngạn đón anh bắc cầu
Anh dặn em từ trước đến sau
Mồng mười tháng tám đứng đầu giờ son
Rạng ngày đứng gốc cay bồ hòn
Mặt tuy thấy mặt dạ còn xôn xao
Bắc Đẩu sánh với Nam Tào
Sao Mai sánh với Sao Hôm chằng chằng
Em liệu rằng em trốn khỏi anh chăng
Anh như lưới vét anh quăng giữa trời


Khảo dị:
Ai về ai ở mặc ai
Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)