Ai về ai ở lại đây
Chiều hôm vắng vẻ sớm mai lạnh lùng
Lạnh lùng ai đắp áo cho
Nghe lời ai dỗ, vầy vò áo đi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001