Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
Ai trồng cây vả cho nàng hái hoa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001