Ai thương ta thời nói với ta
Kẻo mà năm tận tháng qua đi rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001