Ai ra ngoài Sãi ngoài Sòng,
Nhắn o bán bưởi bán bòng vô đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001