Ai ngờ mật sứa gan hùm
Rắp toan gà luộc rượu tăm thoả lòng
Khác nào như nhện đánh vòng
Ếch kia trong giếng còn trông kẻ dò
Đói thì đầu gối biết bò
No cơm ấm cật còn lo lắng gì


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001