Ai làm cho đó bỏ đăng
Cho con áo trắng bỏ thằng áo đen


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001