Ai chết trước thì được mồ mả


Câu này ý nói ai trước thì được phần trước.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897