Ai ơi trời chẳng theo nguyền
Túi thơ đủng đỉnh dạo miền thú quê


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001