Ai ơi đứng lại mà coi,
Kìa ông quản tượng cưỡi voi đánh cồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001