Ai đi giống dạng anh đi
Giống chân anh bước, ruột em thì quặn đau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001