Ở xa nghe tiếng em cười,
Trong tay cầm nén vàng mười cũng trao.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)