Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây,
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002