Ước gì anh hoá ra dưa,
Để em đem rửa nước mưa chậu đồng.
Ước gì anh hoá ra hồng,
Để cho em bế, em bồng trên tay.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975