Ơn ai một chút chớ quên,
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng.


Chịu ơn ai một chút cũng chớ nên quên ơn, phiền luỵ nhờ vả ai một chút cũng phải nhớ để cạnh lòng. Đại ý câu này khuyên người ta nên nhớ công ơn những người đã giúp đỡ mình bất cứ là việc to nhỏ.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953