Đua chen thu cúc xuân đào,
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001