Đua chen thu cúc xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Đăng Nhật Phan, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001