Đi thì mỏi gối trối lề,
Không đi thì nhớ cháo chè Đình Hương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001