Đi ra đường soi gương đánh sáp,
Về đến nhà liếm láp nồi niêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001