Đi qua nghe tiếng em reo,
Nghe xa em kéo, muốn đeo em về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001