Đi khắp bốn bể chín chu,
Trở về xó bếp chuột chù gặm chân.


Khảo dị:
Đi khắp ba bảy chín chu,
Về đến đầu ngõ chuột chù gặm chân.
Đi đã ba bảy chín chu,
Trở về xó bếp chuột chù gặm chân.
Đi cùng bốn biển chín chu,
Về đến đầu ngõ chuột chù cắn chân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001