Đi cho lang tạ làm chi,
Ở nhà thì cũng như đi lấy chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001