Đi đâu từ tối đến giờ,
Để cho tin gắn, tin bó, tin chờ, tin mong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001