Đi đâu mà chẳng thấy về,
Hay là quần tía dựa kề áo nâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001