Đi đâu ba bốn năm nay,
Khách kêu cửa ngõ mỗi ngày một kêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001