Đi đâu bỏ quạt loan châu,
Bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho qua.


Khảo dị:
Đi đâu bỏ quạt loan châu,
Bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho em.
Anh đi mô bỏ quạt lang châu,
Bỏ khăn vuông tím bỏ sầu cho em!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001