Đi đâu đã mấy hôm nay,
Hôm qua là chín hôm nay là mười.
Xin đừng học thói tân thời,
Tự do tri kỷ, thiệt đời xuân xanh.
Xướng ca là bạn chung tình,
Trăm năm ân ái hiển vinh thọ trường.
Cùng nhau kết ngãi cương thường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001