Đi ô chả biết đi ô,
Thà rằng vứt quách xuống hồ cho xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001