Đeo bầu mang tiếng thị phi,
Bầu không có rượu lấy gì làm say.


Khảo dị:
Mang bầu chịu tiếng thị phi,
Bầu không có rượu uống say.
Mang bầu nên em chịu tiếng thị phi,
Bầu không có rượu li bì những say.
Ôm bầu mang tiếng thị phi,
Bầu không có rượu lấy gì làm say.
Đeo bầu mang tiếng thị phi,
Dẫu không có rượu li bì cũng say.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001