Đem mình vào chốn sập vàng,
Cả ăn, cả mặc lại càng cả lo.
Đem mình vào chốn than tro,
Đủ ăn, đủ mặc, đủ lo, đủ làm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)