Đừng ham sao tỏ bỏ trăng,
Một trăm sao tỏ không bằng trăng lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001