Đứt gióng anh phải tạm choàng,
Lỡ duyên anh phải tạm nàng có con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001