Đứng xa hỏi với ông trăng,
Duyên chàng nợ thiếp bén chăng hay lìa?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001