Đức vua Thành Thái lên ngôi
Cửu châu tứ hải làm tôi một nhà
Đức vua có sắc ban ra
Âm phù dực bảo để mà trung hưng
Phương dân đâu đó nức mừng
Ai ai thì cũng kính dâng một lòng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001