Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu,
Bóng trăng đủng đỉnh ra màu khơi trêu.


Khảo dị:
Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu,
Bóng trăng đủng đỉnh ra màu khơi trêu.
Ớ ông Tơ! Ông để vương đâu sợi chỉ điều
.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001