Đờn cò lên trục kêu vang,
Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng.
Muốn cho nhân ngãi đạo đồng,
Tôi đây thương bạn, như chồng bạn thương.
Chiều nay anh phản bạn hồi hương,
Xin em ở lại, đừng vầy dươn nơi nào.
Ghe tui tới chợ cắm sào,
Nghe em có chốn, muốn nhào xuống sông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001