Đời mô cơ cực như ni,
Đồng Khánh ở giữa, Hàm Nghi hai đầu.


Đồng Khánh ở giữa tức ở kinh đô Huế nơi giặc Pháp đã chiếm được. Hàm Nghi hai đầu chỉ những vùng có phong trào Cần Vương: từ Quảng Trị, Quảng Bình ra Bắc, và từ Quảng Nam vào Bình Thuận.

Khảo dị:
Đời mô cơ khổ như ri,
Đồng Khánh ở giữa, Hàm Nghi hai đầu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001