Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
Hang Bạch Á như má nàng Tiên
Mặn nồng một vẻ thiên nhiên
Đất ta cảnh đẹp càng ngày càng say


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001