Độc bình chưng trước tam sơn,
Đôi ta quỳ xuống đền ơn mẫu từ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001