Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau,
Kẻ Cát lắm lúa, kẻ Mau lắm tiền.


Khảo dị:
Đồn rằng kẻ Trọng nhiều cau,
Kẻ Cát lắm nứa, kẻ Mau lắm tiền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001