Đồn rằng chùa Sỏi lắm tiên
Bạch Câu lắm cá, Thạch Tuyền lắm quan


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001